Mga Bible verses sa FB, balewala lang

Posted by watchmen
March 16, 2020
Posted in OPINION

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Kung makikinig kayo sa tinig ng Diyos, at susunod sa Kaniyang mga utos… itatampok Niya kayo sa lahat ng mga bansa. Mapapasa-inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito, kung makikinig lamang kayo sa tinig ng Diyos at susunod sa Kaniyang mga utos…” (Deuteronomio 28:1-2, Ang Tanging Daan Bibliya).

***
AND KNK, NAGTAKDA NG KAKAIBANG PRAISE AND WORSHIP SA HARAP NG COVID-19: Sa lumalalang pananalasa ng Covid-19 sa National Capital Region, nagpasya po ang pamunuan ng Simbahang Anak Ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK) na itigil po muna pansamantala ang mga pagtitipon ng mga kasapi nito, sa kanilang Templong Sentral sa Diliman, Quezon City, at sa mga sangay nito sa mga lalawigan.
Ang layunin po nito ay pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga kasapi ng AND KNK. Hindi po kasi maiiwasan na sa mga pagtitipon nila upang magpuri, sumamba, at magpasalamat sa Diyos tuwing Sabado (sa kanilang Templong Sentral) at Linggo (sa kanilang mga sangay sa mga lalawigan), makakasalamuha nila ang maraming tao sa mga pampasaherong sasakyan.
Nagtakda po ang pamunuan ng AND KNK ng kakaibang paraan ng papuri, pagsamba, at pasasalamat sa Diyos tuwing linggo: sa kani-kanilang mga pamilya, sa loob ng sarili nilang mga tahanan, ang mga AND KNK members ay magbabasa, at mag-aaral ng aklat ng mga doktrina ng Simbahan, o yung tinatawag nilang “Mga Batayang Aral”. Sa loob ng isang buwan, inaasahan na kabisado na ng mga kasapi ang mga nilalaman nito. Salamat sa Diyos sa Ngalan Niyang Jesus!

***
MGA BIBLE VERSES SA FB, BALEWALA LANG: Kung mapapansin po natin, ang daming posts ang naglalabasan sa social media, lalo na sa Facebook, tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na pigilin ang COVID 19 sa pagbibigay-pinsala sa mga tao sa Pilipinas at sa buong mundo. Bigla, ang social media ay naging parang pulpit—kung saan ang lahat na ng tao ay nagpapahayag ng mga bersikulo ng Bibliya na para bang may dalang magic ang mga bersikulong ito laban sa virus.
Sorry po sa mga nagpo-post na ito, ha? Pero, hindi po ganun ang kalakaran upang ang kapangyarihan ng Diyos ay makamtan ng mga tao. Hindi po magic ang mga bersikulo ng Bibliya upang pigilan ang pagpasok ng virus sa ating mga katawan. Kung ating pag-aaralang mabuti, may kondisyong dapat tinutupad ng tao, bago ang mga biyayang nakasulat sa maraming bersikulo ng Bibliya ay makakamtan nila.
Ano ang kondisyong ito? Ganito po: kailangan nating alamin ang mga utos ng Diyos na nakasulat sa Bibliya, at, matapos nating malaman ang mga ito, kailangan nating tuparin ang mga ito. Ibig sabihin, kailangan nating sumunod sa mga utos ng Diyos, bago Niya ipagkakaloob sa atin ang katuparan ng ating mga panalangin, o ng ating mga kahilingan. Kung hindi po tayo susunod sa mga utos ng Diyos, hindi po Niya pahihintulutan na matanggap natin ang katuparan ng mga hiling natin.

***
PAKIKINIG AT PAGSUNOD SA UTOS NG DIYOS: LUNAS SA MGA SAKIT: Ang pag-alam at pagsunod sa mga utos ng Diyos bilang kondisyon ng katuparan ng ating mga panalangin ay mababasa sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan ng Bibliya. Isang halimbawa ng ganitong kondisyon ay mababasa sa Deuteronomio 28:1-14. Batay sa mga bersikulong ito, kailangan nating makinig at sumunod sa mga utos ng Diyos upang pumayag Siyang bumuhos sa atin ang Kaniyang mga pagpapala.
Sa Bagong Tipan, makikita ang kondisyong ito sa pahayag ni Jesus mismo. Sabi Niya sa Mateo 7:21, “hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon ko,’ ‘Panginoon ko’ ay papasok sa kaharian sa langit, kundi yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit.” Sabi pa Ni Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas sa Mateo 7:24-25, ang mga tao lamang na nakikinig at sumusunod sa Kaniyang Salita ang ituturing na matalino, na di matitinag ng anumang bagyo sa buhay.
Dahil diyan, tiyak na balewala ang mga posts ng mga bersikulo ng Bibliya sa Facebook o iba pang social media. Walang buting idudulot ang mga bersikulong ito, kung hindi pagbubulay-bulayan ang mga ito ng husto ng mga makakabasa, at kung hindi sila matututo na sumunod na sa Diyos, na tumalikod at magsisi sa kanilang mga kasalanan, at totohanang tuparin ang Kaniyang mga utos.

***
PANALANGIN NG PAGTANGGAP KAY JESUS BILANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS, AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO: Panalangin upang di mawala ang Kristiyanismo sa Pilipinas: “Panginoong Jesus, tinatanggap at pinananampalatyaan kita na ikaw ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na bumaba mula sa langit at tumungo sa lupa sa anyo ng tao, upang ibigay sa akin ang kaligtasan mula sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, at isulat mo ang aking pangalan sa iyong Aklat ng Buhay. Isinusuko ko sa iyo ang lahat sa aking buhay, ang aking isip, salita, gawa, at hitsura, sa lahat ng pagkakataon. Amen.”

***
TUMAWAG PO KAYO SA AMIN: Kung gusto ninyo ng mas matinding talakayan kung ang iba pang paraan ng kaligtasan ng tao ayon sa pananaw ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), tumawag po kayo sa amin sa 0977 805 9058, 0918 574 0193, 0933 825 1308 o sa aking Messenger account sa Facebook, “Melanio Lazo Mauricio Jr.” Email: batasmauricio@yahoo.com, mmauriciojr111@gmail.com. Maaari din po kayong magbasa ng aming website sa AND KNK, ang andknk.ph o www.facebook.com/attybatas./WDJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *