Sa pagpasok ng illegal Chinese, mawawala ang Kristiyanismo sa RP

Posted by watchmen
March 9, 2020
Posted in OPINION

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ipapalusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika. Simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo…” (Deuteronomio 28:49, Ang Tanging Daan Bibliya).

 

***

BANTA SA PAGKAWALA NG KRISTIYANISMO SA PILIPINAS, NAGAGANAP NA: Batay sa pahayag ng Lider Disipulo ng Simbahang Anak Ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK) noong Biyernes, Marso 06, 2020, may malaking banta laban sa Kristiyanismo sa Pilipinas, at sa mga Kristiyanong Pilipino sa ngayon. Naririto po ang ilang bahagi ng pahayag ng AND KNK:

“Maaalis ang pagiging Kristiyanong bansa ng Pilipinas, at ito ay magiging isang komunistang bansa, o isang bansang hindi na nananampalataya o naniniwala sa Diyos. O, isang bansang ang mga Kristiyano ay uusigin, pahihirapan, at, sa maraming pagkakataon, ay pagpapatayin, dahil nga sila ay mga Kristiyano, lalo na at sila ay mga Kristiyanong Anak Ng Diyos Kadugo Ni Kristo.

“Naalala ba ninyo ang sinasabi ni Jesus sa Jateo 24:9, at Juan 16:2? Ang bantang ito ay nakikita na ng marami, subalit pinipilit itago ng mga nasa poder, dahil mukhang kasapakat sila sa bantang ito. Ano at saan po nanggagaling ang bantang ito? Sa mga dayuhang Chino na ngayon ay libo-libo kung pumasok sa ating bansa, sa ilegal na kaparaanan pa mandin, sa pahintulot ng mga tiwaling opisyales at kawani ng pamahalaan.

 

***

PANANAKOP SA PILIPINAS NG CHINA, NAKALATAG NA: “Sa isang balita, sinasabi pong ang mga Chinese na nagdadatingan sa Pilipinas sa ngayon, sa tulong ng sinasabing “pastillas scam”, ay mga kumpirmadong opisyales ng Chinese People’s Liberation Army, o yung sandatahang lakas ng China. Batay po sa impormasyon, ang mga sundalong ito ng China ay naatasan na magtungo sa maraming lugar sa Pilipinas, na siya na ngang nangyayari sa ngayon.

“Sa mga lugar na ito sa ating bansa, pag-aaralan nila ang ating mga salita, mga wika, pag-aaralan nila ang ating mga ugali at kilos, at pati na ang ating pananampalataya. Ang layunin, sakupin ang bansang Pilipinas, upang gamitin ito sa kanilang sariling interest. Noon pa man, layunin na ng China ang pananakop sa Pilipinas, at nakuha nito ang pakikipagtulungan ng mga pulitiko at mga mayayanang negosyante sa bansa.

“Pinatutunayan ito ng mga condominium units na maramihan at tahimik na itinayo sa maraming lugar sa Pilipinas. Mahal ang mga condo units na ito, at walang Pilipino na makakabili sa kanila. Pero, ginawa pa din ito ng mga mayayamang Pilipino. Bakit? May ibang bibili sa mga condo units na ito, na mga Chino nga pala.

 

***

SA PAGPASOK NG ILLEGAL CHINESE, MAWAWALA ANG KRISTIYANISMO SA RP: “Nakikita kasi ng mga Chino na sa Pilipinas, matindi pa din ang mga likas na yaman na mapapakinabangan ng mga Intsik.  At ito ang gusto nilang angkinin. Hindi sa pamamagitan ng digmaan o ng giyera. Kundi sa pamamagitan ng tahimik na pagpasok sa bansa, at pagkontrol sa ekonomiya, sa pulitika, sa buong lipunan.

“Nakakatakot po ito dahil ang mga Chino na ito ay hindi naniniwala sa Diyos. Wala silang pakialam sa pananampalatayang Kristiyano. At dahil hindi sila mananampalataya, wala silang magiging awa sa mga Pilipino, mga bata man o matanda. Sasakupin nila ang ating mga lungsod, sasamsamin nila ang ating likas na yaman. Wala silang ititira para sa atin, ni konting butil ng ating mga ani, ni mga alagang hayop na nagbibigay pagkain sa atin.

“Pahirap ang kanilang dulot sa mga Pilipino. Magaganap nga sa atin ang pananakop na binabanggit sa Aklat ng mga Sumpa sa Bibliya sa mga mananampalatayang hindi na nakikinig sa tinig ng Diyos, at hindi na sumusunod sa Kaniyang mga utos. Naaalala pa ba ninyo ang sumpang ito? Pinag-aralan na po natin ito, mula sa Deuteronomio 28:49 ng Bibliya…” Manatili po kayong sumubaybay. May kadugtong po ito bukas, God willing.

 

***

PANALANGIN NG PAGTANGGAP KAY JESUS BILANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS, AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO: Panalangin upang di mawala ang Kristiyanismo sa Pilipinas: “Panginoong Jesus, tinatanggap at pinananampalatyaan kita na ikaw ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na bumaba mula sa langit at tumungo sa lupa sa anyo ng tao, upang ibigay sa akin ang kaligtasan mula sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, at isulat mo ang aking pangalan sa iyong Aklat ng Buhay. Isinusuko ko sa iyo ang lahat sa aking buhay, ang aking isip, salita, gawa, at hitsura, sa lahat ng pagkakataon. Amen.”

 

***

TUMAWAG PO KAYO SA AMIN: Kung gusto ninyo ng mas matinding talakayan kung ang iba pang paraan ng kaligtasan ng tao ayon sa pananaw ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), tumawag po kayo sa amin sa 0977 805 9058, 0918 574 0193, 0933 825 1308 o sa aking Messenger account sa Facebook, “Melanio Lazo Mauricio Jr.” Email: batasmauricio@yahoo.com, mmauriciojr111@gmail.com. Maaari din po kayong magbasa ng aming website sa AND KNK, ang andknk.ph o www.facebook.com/attybatas./WDJ

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *