2022 presidentiables, nag-aagawan na ng computer experts

Posted by watchmen
February 18, 2020
Posted in OPINION

INSPIRASYON SA BUHAY: “… ‘Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hurno, tutupukin ang mga palalo at masasama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila,’ sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat…” (Malakias 3:19, Ang Tanging Daan Bibliya).

 

***

2022 PRESIDENTIABLES, NAG-AAGAWAN NA NG COMPUTER EXPERTS: Alam ba ninyong nagkakandarapa na, ngayong pa lang, ang ilang mga personalidad na nagnanais tumakbo sa pagka-pangulo o iba pang matataas na posisyon sa 2022 sa mga pagkilos upang matiyak ang kanilang panalo?

Ayon sa isang computer expert na nakipag-usap sa akin noong Sabado ng gabi, Pebrero 16, 2020, ang labanan ngayon ay ang pagkuha ng mga Internet at computerized voting experts upang tulungan ang mga kandidato mula sa kanilang kampanya hanggang sa pagtiyak na di sila madadaya sa pamamagitan ng computerized dagdag-bawas scheme.

Ilang mga malalaking mga bupete ang iniulat sa akin na siyang nakikipag-usap sa ngayon sa mga computer experts. Ang siste lang nito, dahil sa dami ng mga kandidato para sa mga matataas na posisyon sa bansa ang gustong magkaroon ng computer experts sa kanilang mga grupo, nagtataasan na ngayon ng bayad ang mga dalubhasang ito. Well, may the best computer expert win, ika nga! Sa mga kaibigan kong computer experts, balato naman diyan!

 

***

DEAR ATTY. BATAS: Sa kasong idinulog sa atin ni Jenelyn Albero noong nakaraang linggo tungkol sa pagsasampa ng kaso ng isang menor de edad laban sa partner ni Jenelyn, sinabi niyang wala namang kasalanan ang kaniyang partner, at sa halip, yung batang menor de edad nga ang nanduro at nag-asal bastos laban sa kaniyang partner. Gusto po nating puntuhin ito, upang malaman ng lahat na may panlaban sa mga batang asal bastos at masama ang ugali.

Sa pag-aaral ng BATAS (Buklod ng mga Abogadong Tagapagtaguyod ng Adhikaing Sambayanan) at LIGHT ( Lawyers Instructed on Godliness, Humility, and Truth), pupuwedeng sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang batang masama ang ugali at walang takot sa pambabastos sa mga nakakatanda sa kaniya. Unahin natin ang kasong administratibo laban sa bata.

Aming ipapayo na sampahan ang bata sa Department of Education dahil sa kaniyang masamang ugali at mga pagkilos, at hilingin sa departamento na huwag na siyang pahintulutang makapagtapos ng pag-aaral. Ang kaso ay maaaring isampa kaagad sa Regional Office ng DepEd doon sa lugar kung saan nag-aaral ang bata, ke ang kaniyang paaralan ay pampribado o pampubliko. Tiyak, matatauhan ang bata at ang kaniyang mga magulang sa ganitong kaso, dahil magkakaroon na ng bad record ang bata na dadalhin niya hanggang sa kaniyang paglaki.

 

***

SUSUNUGIN ANG MGA PALALO AT MASASAMA SA ARAW NG DIYOS: Sa Malakias 3:19 (o 4:1, depende sa bersiyon ng Bibliya) sa Lumang Tipan, isinasalarawan doon ang Araw ng Panginoon—o ang araw kung saan sa araw na ito ay magiging isang malaking nagbabagang hurno o naglalagablab na oven o kalan ang buong daigdig. Sa araw na iyon, susunugin ang mga palalo at masasama sa daigdig.

Ang pagsusunog sa kanila ay tulad ng pagsusunog ng mga dayami na natuyo sa mga kabukiran matapos ang ilang buwan pagkatapos ng anihan.  Sabi pa ng Bibliya, kakila-kilabot ang araw na iyon sa mga palalo at masasama. Pero sa mga nakapagpatotoo sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sa mga nagsumikap ipangaral ang kaharian ng Diyos, sisikat ang Kaniyang katarungan sa kanila na tulad ng araw, at ang sinag nito ay magpapagaling sa mga matuwid.

Lulundag ang mga nagpatotoo sa Diyos sa tuwa na parang mga guyang pinalaya s kulungan, at, sa araw na iyon, magtatagumpay ang mga tunay na mananampalataya laban sa masasama, at tatapakan nila ang mga masasamang ito ng parang alikabok. Ang tanong ngayon ay ito: anong kalagayan ang pipiliin niyo? Kung gusto ninyong kasama kayo sa katuwaan ng Diyos sa araw na iyon, ulitin po ninyo ang panalangin sa ibaba nito.

 

***

PANALANGIN NG PAGTANGGAP KAY JESUS BILANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS, AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO: Panalangin upang maiwasan ang Araw ng Matinding Kapighatian: “Panginoong Jesus, tinatanggap at pinananampalatyaan kita na ikaw ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na bumaba mula sa langit at tumungo sa lupa sa anyo ng tao, upang ibigay sa akin ang kaligtasan mula sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, at isulat mo ang aking pangalan sa iyong Aklat ng Buhay. Isinusuko ko sa iyo ang lahat sa aking buhay, ang aking isip, salita, gawa, at hitsura, sa lahat ng pagkakataon. Amen.”

 

***

TUMAWAG PO KAYO SA AMIN: Kung gusto ninyo ng mas matinding talakayan kung sino ang tunay na Diyos ayon sa pananaw ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), tumawag po kayo sa amin sa 0977 805 9058, 0918 574 0193, 0933 825 1308 o sa aking Messenger account sa Facebook, “Melanio Lazo Mauricio Jr.” Email: batasmauricio@yahoo.com, mmauriciojr111@gmail.com. Maaari din po kayong magbasa ng aming website sa AND KNK, ang andknk.ph o www.facebook.com/attybatas./WDJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *