Marahas na agawan ng lupa sa Coron, nagaganap!

Posted by watchmen
February 22, 2020
Posted in OPINION

INSPIRASYON SA BUHAY: “…’sa mga araw na iyon, ang mga tao’y magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan’…” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas na Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa Mateo 24:21, Ang Tanging Daan Bibliya).

 

***

MARAHAS NA AGAWAN NG LUPA SA CORON, NAGAGANAP: Kung hindi agad na kikilos ang pamahalaang lokal ng Coron, Palawan, at maging ang gobyernong Duterte na rin, laban sa nagaganap na pagsalakay at puwersahan at malawakang pang-aagaw ng mga parsela ng lupa sa nasabing bayan, hindi magtatagal at masisira ang Coron bilang isang tourist destination, at nakakatakot na lugar kung saan walang batas at kaayusang umiiral.

Ayon sa isang ulat na tinanggap ko noong madaling araw ng Pebrero 18, 2020 mula sa Coron mismo, nagkakagulo ngayon sa nasabing bayan at inihahalintulad sa tinaguriang “wild, wild west” o “no man’s land” sa Amerika noong unang mga panahon, kung saan nagagawa ng sinuman ang nais nilang gawin, at walang mga batas na sinusunod ang mga tao maliban na lamang sa “batas ng lakas” o “lakas ng mga baril at armas.”

Sa ulat, sinabing may 300 katao ang pumasok sa mga lupang malapit sa sentro ng Coron at sinabi nilang sila na ang mga may-ari ng mga pinasok nilang mga lupa, bagamat may mga nauna ng nakaposisyon doon. Dahil dito, muntik ng magkagulo at magkabarilan, mabuti na lamang at may mga nakapamagitan pa. Ang kinatatakutan ngayon ng mga mamamayan sa Coron ay ang sobrang katapangan ng mga nang-aagaw ng mga lupa doon, at ang tila kawalan ng kakayahan ng mga opisyales ng bayan na pigilan ang mga pang-aagaw na ito.

 

***

DEAR ATTY. BATAS: “Dear Atty. Batas, ano po ang puwedeng gawin ng isang batang lalaking menor de edad pa lamang na tumakas sa kanilang bahay dahil sa pagmamalupit ng kaniyang sariling mga magulang, upang hindi na siya muling maibalik pa sa pangangalaga nila? Ang bata po ay binubugbog, at ibinebenta pa ng mga magulang sa mga bakla upang kumita. Tawagin niyo na lamang po akong Claire.”

“Claire,” salamat sa tanong na ito. Ayon sa BATAS (Buklod ng mga Abogadong Tagapagtaguyod ng Adhikaing Sambayanan) at LIGHT (Lawyers Instructed on Godliness, Humility, and Truth), kailangang tumungo na kaagad ang batang menor de edad pa lamang (o mababa ang edad sa 18 taon) sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Social Welfare Development (DSWD)

Sa ilalim kasi ng Republic Act 7610, Presidential Decree 603 at ng Family Code of the Philippines, nawawala ang karapatan ng mga abusadong magulang upang sila ang mag-kustodiya sa kanilang mga anak, lalo na kung ipinagbibili nila ito sa prostitusyon. Ang DSWD ay may karapatang kalingain agad ang mga batang nagsusumbong sa kanila at humihingi ng kanilang tulong at ipagkait ang pangangalaga sa mga batang ito ng kanilang mga magulang.

 

***

JESUS, ISINALARAWAN DIN ANG “ARAW NG MATINDING KAPIGHATIAN”: Maging ang Panginoong Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas na Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, ay may mga pagpapahayag ukol sa paparating na Araw ng Matinding Kapighatian, ayon sa pag-aaral ng Simbahang Anak Ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK). Makikita ang mga pagpapahayag na ito ni Jesus sa Mateo 24, Marcos 13, at Lucas 21—ang mga bahagi ng Bibliyang tumatalakay sa wakas ng daigdig.

Unahin po natin ang pagtunghay sa Mateo 24, sa kaniyang bersikulo 15-22. Basahin na lamang po natin kung ano ang sinabi ni Jesus sa mga bersikulong ito: “…` Kapag nakita ninyong nagaganap na sa Dakong Banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganang tinutukoy ni Propeta Daniel… Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang-tao at mga nagpapasuso!  Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa Araw ng Pamamahinga.

“ Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao’y magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon…” Paano maiiwasan ang matinding kapighatiang ito? Ulitin po ninyo ang panalanging nakasaulat sa ibaba nito.

 

***

PANALANGIN NG PAGTANGGAP KAY JESUS BILANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS, AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO: Panalangin upang maiwasan ang Araw ng Matinding Kapighatian: “Panginoong Jesus, tinatanggap at pinananampalatyaan kita na ikaw ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na bumaba mula sa langit at tumungo sa lupa sa anyo ng tao, upang ibigay sa akin ang kaligtasan mula sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, at isulat mo ang aking pangalan sa iyong Aklat ng Buhay. Isinusuko ko sa iyo ang lahat sa aking buhay, ang aking isip, salita, gawa, at hitsura, sa lahat ng pagkakataon. Amen.”/WDJ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *