‘Di tiyak na panlaban sa nCoV ang face mask

Posted by watchmen
January 31, 2020
Posted in OPINION

INSPIRASYON SA BUHAY: “…  Sinabi sa kanya ni Yahweh, ‘Nakita kong labis na pinahihirapan… ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya’t bumabâ ako upang sila’y iligtas’…” (Exodo 3:7-8, Ang Tanging Daan Bibliya).

 

***

‘DI TIYAK NA PANLABAN SA NOVEL CORONA VIRUS ANG FACE MASK: Sa gulo at pagkatakot na dulot ng novel coronavirus (nCoV) mula Wuhan, China, sa ating mga kababayan, parang hilong talilong ang milyon-milyong Pilipino sa paghahanap ng face mask upang maipanlaban sa sakit na sinasabing tunay na nakakamatay. Kawawa naman talaga ang mga Pilipino. Una, dahil dinaratnan sila ng ganitong mga tipo ng maseselang karamdaman gayong hilahod na nga sila sa kahirapan ng buhay.

Pangalawa, dahil ipinakikita nito ang kawalan talaga ng kaalaman ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng Diyos at Tagapagligtas sa langit na ang Pangalan ay Jesus upang sila ay maproteksiyunan at mapangalagaan. Sabi nga sa mga nakasulat na hula, nalilipol ang bayan dahil sa kawalan ng karunungan ng mga mamamayan.

Sa totoo lang, kalimutan natin ang maskara sa ating mga mukha upang labanan ang Wuhan virus. Ang pinakamatinding gamot laban sa sakit na ito ay ang Diyos at Tagapagligtas na si Jesus. Unahin natin lagi ang pagbabasa at pag-aaral, at pagtupad, sa mga Salita ng Diyos sa Bibliya, araw at gabi. Tapos, huwag tayong titigil sa panalangin. Tiyak, tunaw ang anumang virus mula sa kahit anupamang bansa! Tiyak, matatalo natin ang anumang sumpa na darating sa atin.

 

***

DEAR ATTY. BATAS: Ipinagpapatuloy po natin ngayon ang pagtugon sa ipinadalang tanong ng isa nating mambabasa na nagtatago sa pangalang Aileen. Sa pag-aaral ng BATAS (o Buklod ng mga Abogadong Tagapagtaguyod ng Adhikaing Sambayanan) at ng LIGHT (o Lawyes Instructed on Godliness, Humility, and Truth), ang ginawang pag-iwan kay Aileen ng lalaking ka-live-in lamang niya (dahil nagsama sila bilang mag-asawa kahit ‘di sila kasal) ay ituturing na VAWC, o paglabag sa karapatan ng babae.

Batay sa Republic Act 9262, may tungkulin ang lalaki na patuloy na suportahan ang babaeng kaniyang kinakasama, o ‘di kaya ay kaniyang inanakan. Hiwalay ang tungkuling ito ng lalaki sa babaeng ka-live-in lamang niya, sa tungkulin niyang sumuporta sa kaniyang mga babae na kaniyang ka-live-in. Kung hindi gagampanan ng lalaki ang tungkuling ito sa babaeng kaniyang ka-live-in o inanakan, maaari siyang makulong, batay sa RA 9262, ng hanggang 20 taon.

Ganundin, kung sa pagli-live-in ng lalaki at ng babae ay nakakuha na naman ang lalaki ng ibang babae, may pananagutang kriminal ulit ang lalaki. Ituturing ding abuso kontra babae ang pagsama ng isang lalaki na nakikipag-live in, at naka-anak, sa ibang babae. Ang payo dito ng BATAS at ng LIGHT sa mga babaeng iniiwanan ng ganun-ganun lamang ng kanilang mga ka-live in, magdemanda sila ng paglabag sa RA 9262, at huwag silang pa-aareglo.

 

***

BAKIT BA NAGPASYA ANG DIYOS AMA NA BUMABA SA DAIGDIG? May mga nagtatanong: bakit ba nagpasya ang Diyos Ama na bumababa sa lupa mula sa langit sa anyo ng tao na may laman at dugo at tanggapin sa Kaniyang Banal na Laman, Banal na Dugo, at Banal na Espiritu ang parusang nakalaan sa mga kasalanang pinaggagawa ng tao? Sa Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), labis na pag-ibig ng Diyos sa tao ang dahilan sa hiwaga ng Kaniyang pagtungo sa lupa bilang tao na may laman at dugo.

Sa maraming bahagi ng Bibliya, nakasulat doon na sobrang mahal ng tao ang Diyos, marahil ay dahil sa Siya ang lumalang sa mga tao. Sa karunungan ng Diyos, alam Niyang depektibo ang Kaniyang pagkakagawa sa tao, dahil nga sa alikabok sa lupa lamang Niya nilikha ang mga tao. Alam din ng Diyos na dahil sa depektibong katayuan ng tao, magiging madali siyang magkasala, kahit na ng mga pinaka-karumal-dumal na mga kasalanan.

Alam din ng Diyos na ang kasalanan ng tao ay walang kapatawaran, at ito ang magdadala sa kanila sa walang hanggang uod at apoy ng impiyerno sa buhay na walang hanggan. Magkaganunman, nagbigay ang Diyos ng paraan upang makaiwas ang tao sa kapariwaraang naghihintay sa kaniya sa impiyerno. Ang paraang ito ay ang pagtanggap at pananampalataya ng may pang-unawa sa Kaniya na Siya ang Diyos at Tagapagligtas na Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo.

 

***

PANALANGIN NG PAGTANGGAP KAY JESUS BILANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS, AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO: “Panginoong Jesus, tinatanggap at pinananampalatyaan kita na ikaw ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na bumaba mula sa langit at tumungo sa lupa sa anyo ng tao, upang tubusin ako sa parusa sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, at akayin mo ako sa lahat ng sandali. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay, ang aking isip, salita, gawa, at hitsura, sa lahat ng pagkakataon. Amen.”

 

***

TUMAWAG PO KAYO SA AMIN: Kung gusto ninyong magkaroon ng mas matinding kaalaman kung sino ang tunay na Diyos, tumawag po kayo sa amin sa 0977 805 9058, 0918 574 0193, 0933 8251308 o sa aking Messenger account sa Facebook, “Melanio Lazo Mauricio Jr.” Email: batasmauricio@yahoo.com, mmauriciojr111@gmail.com. Maaari din po kayong magbasa ng aming website sa AND KNK, ang andknk.ph o www.facebook.com/attybatas./WDJ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *